ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ում վարկային առաջատար մասնագետ

 

Պարտականությունները

 • Նոր հաճախորդների ներգրավում, վարկային կազմակերպությունում առկա մեթոդներով վարկային գործիքների վաճառքի իրականացում,
 • Վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի հավաքագրում,
 • վերլուծություն, ամբողջական վարկային գործի կազմում և եզրակացության ներկայացում վարկային բաժնի ղեկավարին,
 • Վարկերի և վարկային գործերի հետտրամադրման ընթացիկ գործընթացի վարում և սպասարկում,
 • Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվության ներկայացում,
 • Աշխատանքային գործունեությունից բխող հաշվետվությունների կազմում,
 • Վարկային բաժնի  առաջադրանքների կատարում
 • Իրականացնել պաշտոնի ներքո սահմանված հիմնական գործառույթները` ոլորտը կարգավորող օրենսդրության, կանոնների և ընթացակարգերի ներքո,
 • Ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում
 • Բարձրացնել, քննարկել, մշակել ղեկավարի հետ համատեղ լուծումներ՝ բնականոն աշխատանքին խոչընդոտող խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև հետևալ իրենց կատարմանը,
 • Կատարել վարկային կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ պարտականություններ:

 

Հիմնական պահանջները

 • Կրթությունը՝ բարձրագույն կրթություն ֆինանսների կամ տնտեսագիտության ոլորտում, «Բանկային օրենսդրության» իմացություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային կամ ֆինանսական ոլորտում
 • Բանակցային հմտություններ, հաղորդակցման գերազանց ունակություն
 • Վերլուծական մտածելակերպ և ֆինանսական տվյալների վերլուծության ունակություն
 • Բարձր կատարողական ապահովելու և դրված նպատակները պատշաճ իրականացնելու հմտություններ
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
 • Գերազանց բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ
 • Microsoft Office (Word, Excel)-ի Outlook, «ՀԾ Բանկ» գործառնական ծրագրերի՝ պարտադիր տիրապետում
 • Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով)`

info@gladzoruco.am  Էլ. հասցեին,  պարտադիր նշելով վարկային առաջատար մասնագետ

մրցույթի վերջնաժամկետն է 10.02.2022թ.

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

* * *

Մրցույթ

5 Հոկտեմբերի 2021 
ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ 2021թ.-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել այն աուդիտորական կազմակերպությունները, որոնց մոտ առկա չեն «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված արգելքները, ունեն բանկերում աուդիտորական աշխատանքի առնվազն 5 տարվա փորձ, որից 3 տարին բանկային համակարգում, բացառությամբ միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների, որոնց համար նշված աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:

Մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են Տեխնիկական և Ֆինանսական հայտեր:
Տեխնիկական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) ծառայությունների մատուցման բնութագիրը,

բ) աուդիտի իրականացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները,

գ) այն ֆինանսա-վարկային կազմակերպությունների ցանկը, որոնց նախորդ հաշվետու տարվա ընթացքում մատուցվել են նմանատիպ ծառայություններ,

դ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող` միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորում ունեցող աշխատակիցների (այդ թվում՝ աուդիտորական խմբի ղեկավարի) անունները, նրանց աշխատանքային փորձը և քանակը,

ե) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ` իր կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը հաստատող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

Ֆինանսական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գինը (ներառյալ բոլոր տեսակի հարկերն ու ծախսերը),

բ) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գնի վճարման եղանակն ու պայմանները:

Մրցույթային հայտերը կնքված ծրարներով ներկայացնել ընկերության գրասենյակ՝ ք.Երևան, Չարենցի փող. 1Բ, թիվ 42:

Մրցույթի հայտերն ընդունվում են մինչև 20.12.2021 թ.-ը ներառյալ (բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից), ժամը 09:30-ից 17:30 ընկած ժամանակահատվածում:
Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել` (+37410) 551515  հեռախոսահամարով,  կամ այցելել կազմակերպության ինտերնետային կայք՝ www.gladzoruco.am:

* * *

Մրցույթ

 

«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ՝  անշարժ գույքի գնահատման գործակալության հետ համագործակցելու նպատակով:

Ընդունելի գնահատողների ցանկում կարող են ներառվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից հրապարակված՝ անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձանց անվանացանկում ընդգրկված անշարժ գույքի գնահատողները, որոնք ունեն աշխատանքի առնվազն 2 տարվա փորձ:

Մրցույթի հայտերն ընդունվում են մինչև 2022թ.հունվարի 13-ը նեռարյալ (բացի շաբաթ և կիրակի օրերը), ժամը 09:30-ից 17:30 ընկած ժամանակահատվածում:

Առաջարկությունների վերաբերյալ փաթեթները (հիմնադիր փաստաթղթերը) ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ ք.Երևան, Չարենցի փող.1բ, թիվ 42, կամ ուղարկել էլեկտրոնային հաղորդակցություն՝ info@gladzoruco.am հասցեին:

Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ (010) 55 15 55 ,  (010) 57 51 19:

Մրցույթ

Հինգշաբթի, 24 Հոկտեմբերի 2019 17:21
ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ 2019թ.-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել այն աուդիտորական կազմակերպությունները, որոնց մոտ առկա չեն «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված արգելքները, ունեն բանկերում աուդիտորական աշխատանքի առնվազն 5 տարվա փորձ, որից 3 տարին բանկային համակարգում, բացառությամբ միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների, որոնց համար նշված աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:

Մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են Տեխնիկական և Ֆինանսական հայտեր:
Տեխնիկական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) ծառայությունների մատուցման բնութագիրը,

բ) աուդիտի իրականացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները,

գ) այն ֆինանսա-վարկային կազմակերպությունների ցանկը, որոնց նախորդ հաշվետու տարվա ընթացքում մատուցվել են նմանատիպ ծառայություններ,

դ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող` միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորում ունեցող աշխատակիցների (այդ թվում՝ աուդիտորական խմբի ղեկավարի) անունները, նրանց աշխատանքային փորձը և քանակը,

ե) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ` իր կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը հաստատող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

Ֆինանսական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գինը ներառյալ բոլոր տեսակի հարկերն ու ծախսերը,

բ) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գնի վճարման եղանակն ու պայմանները:

Մրցույթային հայտերը կնքված ծրարներով ներկայացնել ընկերության գրասենյակ՝ ք.Երևան, Չարենցի փող. 1Բ, թիվ 42:

Մրցույթի հայտերն ընդունվում են մինչև 20.12.2019 թ.-ը ներառյալ (բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից), ժամը 09:30-ից 17:30 ընկած ժամանակահատվածում:
Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել` (+37410) 551515  հեռախոսահամարով,  կամ այցելել կազմակերպության ինտերնետային կայք՝ www.gladzoruco.am:

* * *

Կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի գումարների վերահաշվարկման վերաբերյալ

Հարգելի հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ համաձայն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով վարկի վաղաժամկետ մարման ժամանակ կրեդիտավորման պայմանագրերով սահմանված և վճարված միանվագ և պարբերական միջնորդավճարները ենթակա են համամասնորեն նվազեցման և հետ վերադարձման հաճախորդներին: «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ի կողմից 16.08.2019թ.-ից սկսված այն սպառողական վարկերի մասով, որոնց գծով հաճախորդների կողմից կատարվել են վաղաժամկետ մարումներ, իրականացվելու է կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի վերահաշվարկ՝ ինչի հետևանքով իրականացվելու է սպասարկման միջնորդավճարներից որոշակի գումարների հետվերադարձ:
Կազմակերպությունում ներկայումս իրականացվում են համալիր միջոցառումներ վերոնշյալ գործընթացի պատշաճ կազմակերպման ուղղությամբ, որոնք նախատեսվում են ավարտին հասցնել մինչև 31.12.2021թ.-ը, իսկ գումարների հետվերադարձի մեկնարկը նախատեսվում է սկսել 10.01.2022թ.-ից:

Գործընթացի կազմակերպման հետագա մանրամասների վերաբերյալ վարկային կազմակերպությունը հավելյալ տեղեկատվություն կհրապարակի իր ինտերնետային պաշտոնական կայքում:

* * *

Սիրելի հաճախորդներ,

Ռազմական դրությունով պայմանավորված՝ «Գլաձոր ՈՒՎԿ»ՓԲԸ-ի զորակոչված կամ կամավորագրված հաճախորդների վարկերի ամսական մարումները սեպտեմբերի 27-ից հետո չկատարելու դեպքում, տարածքային զինկոմիսարիատների կողմից տրված տեղեկանքի հիման վրա ուշացում ՉԵՆ համարվի և ՉԵՆ արտացոլվի վարկային ռեգիստրում, տույժեր և տուգանքներ տվյալ ժամանակահատվածի համար ՉԵՆ կիրառվի։
#ՀաղթելուԵնք

* * *

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ի հաճախորդները արդեն կարող են վճարումներ կատարել Telcell տերմինալների և Telcell Wallet-ի միջոցով՝ վարկային կազմակերպությունների ցանկից ընտրելով «Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ն և մուտքագրելով համապատասխան վարկային կոդը, որը գտնվում է վարկի պայմանագրի առաջին էջում:
Խնայիր ժամանակդ, վճարիր օնլայն:

* * *

Հարգելի Հաճախորդնե՛ր,
Հորդորում ենք վարկի մարումները կատարել Telcell վճարային տերմինալներով, իսկ կազմակերպություն այցելել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում՝ պարտադիր կրելով դիմակ և ձեռնոց, և պահպանել սոցիալական հեռավորություն՝ առնվազն 1,5 մետր։

January 10th, 2022 at 1:12 pm