Գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքները.
 1. ՀՀ սահմանադրություն,
 2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,
 3. Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենք ,
 4. Վարկային կազմակերպությունների մասին” ՀՀ օրենք,
 5. Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին” ՀՀ օրենք,
 6. Բանկային գաղտնիքի մասին” ՀՀ օրենք,
 7. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին” ՀՀ օրենք,
 8. Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենք,
 9. Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենք,
 10. “Հաշվապահական հաշվառման մասին” ՀՀ օրենք,
 11. “Բաժնետիրական ընկերությունների մասին” ՀՀ օրենք,
 12. “Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին” ՀՀ օրենք,
 13. “Դրամարկղային գործառնությունների մասին” ՀՀ օրենք,
 14. “Հրապարակային սակարկությունների մասին” ՀՀ օրենք,
 15. “Սպառողական կրեդիտավորման մասին” ՀՀ օրենք,
 16. “Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին” ՀՀ օրենք,
 17. “Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին” ՀՀ օրենք:
 18. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենք
 19. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
 20. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 21. «Բնակարանային հիպոթեքային կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք

 

Գործունեությունը կարգավորող հիմնական նորմատիվ իրավական ակտերը

1. “Վարկային կազմակերպությունների գրանցումը և լիցենզավորումը”,
2. “Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները”,
3. “Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը”,
4. “Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ” կանոնակարգ,
5. Կանոնակարգ 8/01 “Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ”,
6. Կանոնակարգ 8/03 “Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների,ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը” հաստատված ԿԲ խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշմամբ,

7. Կանոնակարգ 8/04 “Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ”,
8. Կանոնակարգ 8/05 “Ֆինանսական կազմակերպության գործարար վարվելակերպի կանոնները” հաստատված ԿԲ խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշմամբ,

9. “Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման” կարգ,
10. “Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները”,
11. “Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակացության” կարգ,
12. “Վարկային կազմակերպությունների կողմից սպառողական վարկերի և փոխառությունների տրամադրման կարգը” հաստատելու մասին

August 2nd, 2023 at 5:02 pm