Տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկային գծերի տրամադրման տեղակատվական ամփոփագիր

Գրավի առարկայի գտնվելու վայրըՀայաստանի Հանրապետություն
Վարկի ձևակերպման վայրՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 1Բ
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 3.000.000-50.000.000 ՀՀ դրամ, կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքըՀՀ դրամի դեպքում՝ 13%-20%

ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 12%-18%
Տարեկան տոկոսադրույքը վարկային գծի չօգտագործված մնացորդի դիմաց1-3%
Վարկի ժամկետըմինչև 60 ամիս
Սահմանաչափի նվազումՎարկային պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցի համաձայն
Վաղաժամկետ մարման դիմաց կիրառվող տույժՉի կիրառվում
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 40 հազ. ՀՀ դրամ;
2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի օգտագործման պահին;
3. Վարկի տրամադրում` 0.5%
Վարկառուի այլ ծախսերըԳրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր*
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցներըԳրավ (անշարժ կամ շարժական գույք. ապահովվածության` գնահատված շուկայական արժեքի, առավելագույնը 70%-ի չափով), երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգըՏարեկան անվանական տոկոսադրույքով` օգտագործված և չօգտագործված մնացորդների դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժԱնվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժԺամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Լրացուցիչ ծառայություններ Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 30000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 10000 ՀՀ դրամ գումարի չափով
Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափափոխության, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով վարկային կազմակերպության կողմից տրվող տեղեկանքի / համաձայնության/ համար, ինչպես նաև գրավի առարկայի հետ կապված այլ գործարքների դեպքում վճարվում է սակագին 30000 ՀՀ դրամ(այդ թվում ԱԱՀ):
Այլ ծառայությունների դեպքում (հասցեի փոփոխություն,նոր անձի հաշվառում և այլ) վճարվում է սակագին 10000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ) գումարի չափով:
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերըՀամաձայն «Ձեռնարկատիրական գործունեության վարկավորման» կարգի հավելված 2-ի

Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, որի հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից:

** Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, ապահովագրման ծախսերի գնային միջակայք

N Ծառայության անվանումը

Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ)

1. Անշարժ գույքի գնահատում 5.000-25.000
2. Շարժական գույքի գնահատում 3.000-10.000
3. Շարժական գույքի ապահովագրում Գույքի շուկայական արժեքի 2.5%
4. Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում 10.000 – 15.000
5. Հիփոթեքի (անշարժ գույքի) գրավի պետական գրանցում 36.700
6. Շարժական գույքի պետական գրանցում 0 – 5.000

Վարկի մարումը կատարվում է

 • կանխիկ եղանակով` անմիջապես վարկային կազմակերպության դրամարկղում
 • անկանխիկ՝  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ հաշիվներ – ՀՀ դրամ 2474602514470000, ԱՄՆ դոլար 2474602514470010
  «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ հաշիվներ – ՀՀ դրամ 2050062001201001, ԱՄՆ դոլար 2050062001201020                      «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ հաշիվներ – ՀՀ դրամ 11500583623036, ԱՄՆ դոլար 11500993230832
 • Telcell տերմինալների և Telcell Wallet էլ. դրամապանակի միջոցով, ընտրելով վարկային կազմակերպությունների ցանկից «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն և մուտքագրելով Ձեր վարկային պայմանագրի առաջին էջում նշված վարկային կոդը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 • ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:
 • ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏՔԸ ՉԾԱԾԿԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄՆԱՑԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ՄԱՐՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԻՆ:
 • ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ
 • ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐՆԵՐԸ ԳԱՆՁՎՈՒՄ ԵՆ ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ, ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔՈՎ;
 • ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՄԵՐ ԿԱՅՔԻ «ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԱԺՆԻ “ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ” ՕՐԵՆՔՈՒՄ: ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ ՍՊԱՌՈՂԻ ԳՐԱՎՈՐ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԿԱՄ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ՝ Ի ՕԳՈՒՏ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ:

null

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Վարկերի տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգ

 

Ֆինանսական կազմակերպությունը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից

April 30th, 2020 at 11:06 am