«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից գրանցվել է 04.08.2017թ.

 

Բաժնետերեր

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

1.

Հարությունյան Վարդան

407 450

25.20

2.

Գաբրիելյան Հայկուհի

407 150

25.18

3.

Գաբրիելյան Էդիտա

311 300

19.26

4.

Գասպարյան Էլլադա

201 500

12.46

5.

Աբրահամյան Լիլիթ

201 450

12.46

6.

Աբրահամյան Արտուշ

87 850

5.44

Ընդամենը

1 616 700

100

 

 

 

01.04.2019-31.03.2020թթ. ժամանակահատվածում Ընկերության նշանակալից մասնակիցներին, ղեկավարներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց Ընկերությունից ստացված վարկերի մասին.

                                                                     հազ դրամ

Պայմանագրերի տեսակները

Պայմանագրերի

քանակը

Ընդհանուր

պայմ.գումարը

Մարվել է

Տրամադրվել է

Մնացորդը

31.03.2020թ.-ին

Միջ.

Կշռված

%-դրույք

Վարկեր

ՀՀ դրամով

6

162700

51733

117000

130307

13

ԱՄՆ դոլարով

1

302682

15552

26366

302566

7

2015թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը

Շահաբաժիններ

Շահութաբաժինների վճարման կարգը սահմանված է Վարկային կազմակերպության կանոնադրությամբ (5-րդ բաժին):
Ընդհանուր ժողովը շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունում է ժողովին մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Բաժնետերերի 12.06.2017թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2016թ.-ի չբաշխված շահույթը՝ 389 450 հազար դրամ գումարով ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի համալրմանը:
Բաժնետերերի 13.06.2018թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2017թ.-ի արդյունքներով շահաբաժիններ չի վճարվում:
Բաժնետերերի 06.06.2019թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2018թ.-ի արդյունքներով շահաբաժիններ չի վճարվում:
Բաժնետերերի 18.05.2020թ.-ի տարեկան ընդհանուր ժողովի կայացրած որոշման հիման վրա ընթացիկ տարում բաժնետերերին կվճարվի 120 մլն.դրամ  շահութաբաժին՝  2017թ.-ի չբաշխված շահույթից:

Կազմակերպության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմաuերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել մեր կայքի «Կարգավորում» էջում:

Վերոնշված տեղեկությունները  տրամադրում են ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի նախընտրած եղանակով գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` կազմակերպության գրասենյակում, կամ էլեկտրոնային հասցեով` info@gladzoruco.am

May 21st, 2020 at 4:21 pm