«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից գրանցվել է 04.08.2017թ.

 

Բաժնետերեր

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

1. Գասպարյան Էլլադա 608 950 37.66
2.

Գաբրիելյան Հայկուհի

407 150

25.18

3.

Գաբրիելյան Էդիտա

311 300

19.26

4.

Աբրահամյան Լիլիթ

201 450

12.46

5.

Աբրահամյան Արտուշ

87 850

5.44

Ընդամենը

1 616 700

100

 

 

 

01.10.2020-30.09.2021թթ. ժամանակահատվածում Ընկերության նշանակալից մասնակիցներին, ղեկավարներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց Ընկերությունից ստացված վարկերի մասին.

                                                                     հազ դրամ

Պայմանագրերի տեսակները

Պայմանագրերի

քանակը

Ընդհանուր

պայմ.գումարը

Մարվել է

Տրամադրվել է

Մնացորդը

30.09.2021թ.-ին

Միջ.

Կշռված

%-դրույք

Վարկեր

ՀՀ դրամով

5

190200

15136

31300

140485

13.4

ԱՄՆ դոլարով

2

626596

336076

290520

266184

8.5

Շահաբաժիններ

Շահութաբաժինների վճարման կարգը սահմանված է Վարկային կազմակերպության կանոնադրությամբ (5-րդ բաժին):
Ընդհանուր ժողովը շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունում է ժողովին մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Բաժնետերերի 13.06.2018թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2017թ.-ի արդյունքներով շահաբաժիններ չի վճարվում:
Բաժնետերերի 06.06.2019թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2018թ.-ի արդյունքներով շահաբաժիններ չի վճարվում:
Բաժնետերերի 18.05.2020թ.-ի տարեկան ընդհանուր ժողովի կայացրած որոշման հիման վրա ընթացիկ տարում բաժնետերերին կվճարվի 120 մլն.դրամ  շահութաբաժին՝  2017թ.-ի չբաշխված շահույթից:
Բաժնետերերի 25.03.2021թ.-ի տարեկան ընդհանուր ժողովի կայացրած որոշման հիման վրա ընթացիկ տարում բաժնետերերին կվճարվի 120 մլն.դրամ  շահութաբաժին՝  2017թ.-ի չբաշխված շահույթից 59.4 մլն. դրամ, 2018թ.-ից՝ 60.6մլն.դրամ:

Կազմակերպության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմաuերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել մեր կայքի «Կարգավորում» էջում:

Վերոնշված տեղեկությունները  տրամադրում են ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի նախընտրած եղանակով գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` կազմակերպության գրասենյակում, կամ էլեկտրոնային հասցեով` info@gladzoruco.am

October 19th, 2021 at 10:48 am