ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար.   

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

16.11.2018

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 483.00 498.00
 EUR 542.00 550.00
 RUR 7.00 7.40

Calculator

Visit

 

Անշարժ գույք ձեռք բերելու նպատակով հիփոթեքային վարկերի տրամադրման տեղեկատվական ամփոփագիր

 mortgage

                                  

 

²ÜÞ²ðÄ ¶àôÚøÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚ²Ü ¨ ìºð²Üàðà¶Ø²Ü Üä²î²Îàì îð²Ø²¸ðìàÔ ì²ðκðÆ ä²ÚزÜܺðÀ

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը նվազագույնը` 1.5 մլն ՀՀ դրամ կամ վերջինիս համարժեք ԱՄՆ դոլար, առավելագույնը`100մլն ՀՀ դրամ կամ վերջինիս համարժեք ԱՄՆ դոլար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը (հաստատուն) 12%-20%
Փաստացի տոկոսադրույք 14.03%-33.5%
Վարկի ժամկետը 12 ամսից մինչև 120 ամիս
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները

Ժամանակացույցը կազմվում է վարկառուի նախընտրությամբ

-անուտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

-դիֆերենցված (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է հաշվարվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)

Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները**

1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 25 հազ. ՀՀ դրամ;
2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանա-գրային գումարի 2.5% միանվագ` ոչ պակաս 30 հազ ՀՀ դրամ, վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին;
3. Վարկը կանխիկ տրամադրման դեպքում` 0.5%, անկանխիկի դեպքում` 0.3%

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման համար

Տուգանք` 

ա. առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կեդիտավորման պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում

բ. առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կեդիտավորման պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում

գ.առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կեդիտավորման պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում

Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները Անշարժ գույք (ապահովվածության` գնահատված շուկայական արժեքի, առավելագույնը 70%-ի չափով), այլ գրավ, երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության ժամկետը Մինչև 3 աշխատանքային օր
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով՝ վարկի փաստացի մնացորդի դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Èñ³óáõóÇã ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
  • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 20000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 5000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափափոխության, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով վարկային կազմակերպության կողմից տրվող տեղեկանքի / համաձայնության/ համար, ինչպես նաև գրավի առարկայի հետ կապված այլ գործարքների դեպքում վճարվում է սակագին 20000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ):
  • այլ ծառայությունների դեպքում (հասցեի փոփոխություն,նոր անձի հաշվառում և այլ) վճարվում է սակագին 5000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ) գումարի չափով:
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն «Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման» կարգի հավելված 1-ի

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի բռնագանձում տարածել գրավի առարկայի վրա և իրացնել այն: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին
  • Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, որի հետ կապված ծախսերը իրականացվում է վարկառուի (գրավատուի) կողմից:
  • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում նրա մասին տեղեկատվությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կուղարկվի  Վարկային ռեգիստր և Վարկային բյուրո (ԱՔՌԱ), որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա և հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս:
  • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարումմները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
  • Կրեդիտառուն վճարելու է ապահովագրության, գնահատման, գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, նոտարական ծառայությունների կամ այլ օժանդակ ծառայությունների համար կատարելու է այլ վճարներ:
  • Հիփոթեքի պայմանագիրը պարտադիր վավերացվում է նոտարական կարգով:

 

 Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, պահովագրման ծախսերի գնային միջակայք

 

N

Ծառայության անվանումը

Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ)

1.

Անշարժ գույքի գնահատում

5.000 - 15.000

2.

Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում

30.000

3.

Հիփոթեքի (անշարժ գույքի) գրավի պետական գրանցում

82.400

 

Մեզ հետ համագործակցող անշարժ գույքի գնահատման և ապահովագրական գործակալությունների տվյալները՝

Գնահատող կազմակերպություններ.

«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ  հասցե՝ ք. Երևան, Թումանյան 8, 428 սենյակ, հեռ. (010) 54-07-40, (010) 54-27-50, (010) 54-27-60,էլ. փոստ info@olivergroup.am

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ հասցե՝ ք. Երևան, Եկմայլան 16, բն 41, հեռ. (010) 53-07-09, (093) 900-504, էլ. փոստ altavip@gmail.com

Ափթայմ» ՍՊԸ հասցե՝ ք. Երևան, Եկմայլան 6, հարկ 3հեռ. (060) 53-53-71, (098) 53-53-14

«Գառդի» ՍՊԸ հասցե՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 7, բն 4, հեռ. (091) 22-01-63, էլ. փոստ gardiltd@gmail.com

«Էքսպերտ Ռիելթի» ՍՊԸ հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8, տարածք 3, հեռ. (010) 560-860, (096) 560-860,էլ. փոստ expert.realty.am@mail.ru

«Շեն» ՓԲԸհասցե՝ ք. Երևան, Աբովյան 13, բն 49,հեռ. (010) 581-262, (010) 521-146

«Էյ ընդ Էմ Ֆայնենշլ Քոնսալթինգ» ՓԲԸ հասցե՝ ք. Երևան, Մոլդովական 49/53, թիվ 2,հեռ. (091) 117-740,  (055) 117-750

Ապահովագրական կազմակերպություններ.

«Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 1Հեռ.` +374 (10) 591-000

«Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ հասցե՝ ք. Երևան, Հանրապետության 51, 53, տարածք՝ 47, 48, 50 , հեռ.` +374 (10) 59-21-21

«Նաիրի ինշուրանս» ԱՍՊԸ հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110, «Պիացցա Գռանդե» Բիզնես Կենտրոն, հեռ.` +374 (10) 53-64-94

«Ռեսո» ԱՓԲԸ հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 62, տարածք 93-93/1, հեռ.՝ +374 (60) 27-57-57

 

 

 abcfinance

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Վերջին թարմացումը՝ Չորեքշաբթի, 15 Օգոստոսի 2018 12:29
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image