ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար.   

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

21.06.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 475.50 479.50
 EUR 532.00 542.00
 RUR 7.30 7.60

Calculator

Visit

 

Անշարժ գույքի կառուցապատման, վերակառուցման, վերանորոգման, բարեկարգման նպատակով տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր

 mortgage

                                  

 

 

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը նվազագույնը` 1.5 մլն ՀՀ դրամ կամ վերջինիս համարժեք ԱՄՆ դոլար, առավելագույնը` 30մլն ՀՀ դրամ կամ վերջինիս համարժեք ԱՄՆ դոլար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք(հաստատուն) 16%-22%
Փաստացի տոկոսադրույք 18.74%-36.26%
Վարկի ժամկետը 12 ամսից մինչև 120 ամիս
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները

Ժամանակացույցը կազմվում է վարկառուի նախընտրությամբ

-անուտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

-դիֆերենցված (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է հաշվարվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)

Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները

1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 25 հազ. ՀՀ դրամ;

2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին;

3. Վարկի տրամադրում` 0.5%

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման համար

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը, նշված գումարից գերազանցելու դեպքում սահմանվում է տուգանք՝

ա. առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կեդիտավորման պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում

բ.առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կեդիտավորման պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում

գ.առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կեդիտավորման պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում

Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները Անշարժ գույք (ապահովվածության` գնահատված շուկայական արժեքի, առավելագույնը 70%-ի չափով), այլ գրավ, երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ գրավ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության ժամկետը Մինչև 3 աշխատանքային օր
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի փաստացի մնացորդի դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Èñ³óáõóÇã ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 20000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 5000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափափոխության, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով վարկային կազմակերպության կողմից տրվող տեղեկանքի / համաձայնության/ համար, ինչպես նաև գրավի առարկայի հետ կապված այլ գործարքների դեպքում վճարվում է սակագին 20000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ):
 • այլ ծառայությունների դեպքում (հասցեի փոփոխություն,նոր անձի հաշվառում և այլ) վճարվում է սակագին 5000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ) գումարի չափով:
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն «Անշարժ գույքի շինարարության կամ վերանորոգման նպատակով» կարգի հավելված 1-ի

 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 • Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:
 • Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով, վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ վարկային կազմակերպության կողմից սահմանված փոխարժեքով:
 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի բռնագանձում տարածել գրավի առարկայի վրա և իրացնել այն: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին
 • Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, որի հետ կապված ծախսերը իրականացվում է վարկառուի (գրավատուի) կողմից:
 • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում նրա մասին տեղեկատվությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կուղարկվի  Վարկային ռեգիստր և Վարկային բյուրո (ԱՔՌԱ), որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա և հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս:
 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարումմները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Կրեդիտառուն վճարելու է ապահովագրության, գնահատման, գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, նոտարական ծառայությունների կամ այլ օժանդակ ծառայությունների համար կատարելու է այլ վճարներ:
 • Հիփոթեքի պայմանագիրը պարտադիր վավերացվում է նոտարական կարգով:

 

 

 Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, պահովագրման ծախսերի գնային միջակայք

N

Ծառայության անվանումը

Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ)

1.

Անշարժ գույքի գնահատում

5.000-15.000

2.

Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում

15000

3.

Հիփոթեքի (անշարժ գույքի) գրավի պետական գրանցում

36.700

 

Մեզ հետ համագործակցող անշարժ գույքի գնահատման և ապահովագրական գործակալությունների տվյալները՝

Գնահատող կազմակերպություններ

Ապահովագրական կազմակերպություններ.

 

 

 

 

 

 abcfinance

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Վերջին թարմացումը՝ Երկուշաբթի, 04 Մարտի 2019 17:46
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image