ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար.   

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

17.07.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 474.50 478.50
 EUR 529.00 538.00
 RUR 7.40 7.70

Calculator

Visit

 

Վարկային գիծ (ֆիզիկական անձանց համար)

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(ֆիզիկական անձանց համար)

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 3.000.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 18%-24%
Տարեկան տոկոսադրույքը վարկային գծի չօգտագործված մնացորդի դիմաց 1-3%
Վարկի ժամկետը

մինչև 60 ամիս

Սահմանաչափի նվազում

Վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցի համաձայն

Վաղաժամկետ մարման դիմաց կիրառվող տույժ Չի կիրառվում
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները 1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 25 հազ. ՀՀ դրամ;
2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի օգտագործման պահին;
3. Վարկի տրամադրում` 0.5%
Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր*
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները Գրավ (անշարժ կամ շարժական գույք. ապահովվածության` շուկայական արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով), երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` օգտագործված և չօգտագործված մնացորդների դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Èñ³óáõóÇã ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 20000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 5000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափափոխության, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով վարկային կազմակերպության կողմից տրվող տեղեկանքի / համաձայնության/ համար, ինչպես նաև գրավի առարկայի հետ կապված այլ գործարքների դեպքում վճարվում է սակագին 20000 ՀՀ դրամ(այդ թվում ԱԱՀ):
 • ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ (ѳëó»Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝ,Ýáñ ³ÝÓÇ Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ³ÛÉ) í׳ñíáõÙ ¿ ë³Ï³·ÇÝ 5000 ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí(այդ թվում ԱԱՀ):
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն «Սպառողական վարկերի տրամադրման» կարգի հավելված 2-ի

 * Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, ապահովագրման ծախսերի գնային միջակայք

N

Ծառայության անվանումը

Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ)

1.

Անշարժ գույքի գնահատում

5.000-15.000

2.

Շարժական գույքի գնահատում

3.000-10.000

3.

Շարժական գույքի ապահովագրում

Գույքի շուկայական արժեքի 2.5%

4.

Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում

10.000 – 15.000

5.

Հիփոթեքի (անշարժ գույքի) գրավի պետական գրանցում

36.700

6.

Շարժական գույքի պետական գրանցում

0 – 5.000

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի բռնագանձում տարածել գրավի առարկայի վրա և իրացնել այն: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին
 • Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, որի հետ կապված ծախսերը իրականացվում է վարկառուի (գրավատուի) կողմից:
 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարումմները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել մեր կայքի «Կարգավորում» բաժնի Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում:
 • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում նրա մասին տեղեկատվությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կուղարկվի  Վարկային ռեգիստր և Վարկային բյուրո (ԱՔՌԱ), որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա և հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս:
 • Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն
  • առնվազն բանավոր պարզաբանում է հաճախորդին վարկի Ընդհանրական թերթիկում ներառված ծառայության բնույթն ու էական պայմանները
  • տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպության գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի

 

Մեզ հետ համագործակցող անշարժ գույքի գնահատման և ապահովագրական գործակալությունների տվյալները՝

Գնահատող կազմակերպություններ

Ապահովագրական կազմակերպություններ

 abcfinance

 

Ընդհանրական թերթիկ

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Վարկերի տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգ

Վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Վերջին թարմացումը՝ Երկուշաբթի, 04 Մարտի 2019 17:57
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image