ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր  

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր տեղեկատվական ամփոփագիր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

20.09.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 474.00 478.50
 EUR 520.00 530.00
 RUR 7.10 7.50

Calculator

Visit

 

Վարկային գիծ (իրավաբանական անձանց համար)

Տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկային գծերի տրամադրման տեղակատվական ամփոփագիր

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 3.000.000-50.000.000 ՀՀ դրամ, կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամի դեպքում՝ 13%-20%

ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 12%-18%

Տարեկան տոկոսադրույքը վարկային գծի չօգտագործված մնացորդի դիմաց 1-3%
Վարկի ժամկետը

մինչև 60 ամիս

Սահմանաչափի նվազում

Վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցի համաձայն

Վաղաժամկետ մարման դիմաց կիրառվող տույժ Չի կիրառվում
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները 1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 40 հազ. ՀՀ դրամ;
2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի օգտագործման պահին;
3. Վարկի տրամադրում` 0.5%
Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր*
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները Գրավ (անշարժ կամ շարժական գույք. ապահովվածության` գնահատված շուկայական արժեքի, առավելագույնը 70%-ի չափով), երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` օգտագործված և չօգտագործված մնացորդների դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Èñ³óáõóÇã ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
  • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 30000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 1000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափափոխության, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով վարկային կազմակերպության կողմից տրվող տեղեկանքի / համաձայնության/ համար, ինչպես նաև գրավի առարկայի հետ կապված այլ գործարքների դեպքում վճարվում է սակագին 30000 ՀՀ դրամ(այդ թվում ԱԱՀ):
  • ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ (ѳëó»Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝ,Ýáñ ³ÝÓÇ Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ³ÛÉ) í׳ñíáõÙ ¿ ë³Ï³·ÇÝ 10000 ÐÐ ¹ñ³Ù (այդ թվում ԱԱՀ) ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí:
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն «Ձեռնարկատիրական գործունեության վարկավորման» կարգի հավելված 2-ի
Վարկի ձևակերպման վայր ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 1Բ

 Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, որի հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից:

* Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, ապահովագրման ծախսերի գնային միջակայք

N

Ծառայության անվանումը

Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ)

1.

Անշարժ գույքի գնահատում

5.000-15.000

2.

Շարժական գույքի գնահատում

3.000-10.000

3.

Շարժական գույքի ապահովագրում

Գույքի շուկայական արժեքի 2.5%

4.

Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում

10.000 – 15.000

5.

Հիփոթեքի (անշարժ գույքի) գրավի պետական գրանցում

36.700

6.

Շարժական գույքի պետական գրանցում

0 – 5.000

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
  • ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ, ԵԹԵ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ԵՎ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:
  • ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏՔԸ ՉԾԱԾԿԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄՆԱՑԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ՄԱՐՎԵԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԻՆ:
  • ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ
  • ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐՆԵՐԸ ԳԱՆՁՎՈՒՄ ԵՆ ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ, ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔՈՎ;
  • ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՄԵՐ ԿԱՅՔԻ «ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԱԺՆԻ “ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ” ՕՐԵՆՔՈՒՄ: ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ ՍՊԱՌՈՂԻ ԳՐԱՎՈՐ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԿԱՄ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ՝ Ի ՕԳՈՒՏ ՍՊԱՌՈՂԻ:

 

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Վարկերի տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգ

մինչև 30.08.2019թ գործող պայմանները

Վերջին թարմացումը՝ Չորեքշաբթի, 04 Սեպտեմբերի 2019 15:37
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image