ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր  

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր տեղեկատվական ամփոփագիր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

19.11.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 475.50 479.00
 EUR 522.00 531.00
 RUR 7.30 7.60
100000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ

Calculator

Visit

 

Վարկային գիծ (իրավաբանական անձանց համար)

Տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկային գծերի տրամադրման տեղակատվական ամփոփագիր

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 3.000.000-50.000.000 ՀՀ դրամ, կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամի դեպքում՝ 13%-20%

ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 12%-18%

Տարեկան տոկոսադրույքը վարկային գծի չօգտագործված մնացորդի դիմաց 1-3%
Վարկի ժամկետը

մինչև 60 ամիս

Սահմանաչափի նվազում

Վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցի համաձայն

Վաղաժամկետ մարման դիմաց կիրառվող տույժ Չի կիրառվում
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները 1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 40 հազ. ՀՀ դրամ;
2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի օգտագործման պահին;
3. Վարկի տրամադրում` 0.5%
Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր*
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները Գրավ (անշարժ կամ շարժական գույք. ապահովվածության` գնահատված շուկայական արժեքի, առավելագույնը 70%-ի չափով), երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` օգտագործված և չօգտագործված մնացորդների դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Èñ³óáõóÇã ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
  • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 30000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 1000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափափոխության, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով վարկային կազմակերպության կողմից տրվող տեղեկանքի / համաձայնության/ համար, ինչպես նաև գրավի առարկայի հետ կապված այլ գործարքների դեպքում վճարվում է սակագին 30000 ՀՀ դրամ(այդ թվում ԱԱՀ):
  • ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ (ѳëó»Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝ,Ýáñ ³ÝÓÇ Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ³ÛÉ) í׳ñíáõÙ ¿ ë³Ï³·ÇÝ 10000 ÐÐ ¹ñ³Ù (այդ թվում ԱԱՀ) ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí:
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն «Ձեռնարկատիրական գործունեության վարկավորման» կարգի հավելված 2-ի
Վարկի ձևակերպման վայր ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 1Բ

 Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, որի հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից:

* Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, ապահովագրման ծախսերի գնային միջակայք

N

Ծառայության անվանումը

Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ)

1.

Անշարժ գույքի գնահատում

5.000-15.000

2.

Շարժական գույքի գնահատում

3.000-10.000

3.

Շարժական գույքի ապահովագրում

Գույքի շուկայական արժեքի 2.5%

4.

Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում

10.000 – 15.000

5.

Հիփոթեքի (անշարժ գույքի) գրավի պետական գրանցում

36.700

6.

Շարժական գույքի պետական գրանցում

0 – 5.000

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Վարկերի տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգ

մինչև 30.08.2019թ գործող պայմանները

Ֆինանսական կազմակերպությունը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից

Վերջին թարմացումը՝ Երկուշաբթի, 23 Սեպտեմբերի 2019 17:33
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image