ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր  

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր տեղեկատվական ամփոփագիր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

12.12.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 475.50 480.00
 EUR 525.00 534.00
 RUR 7.40 7.70
100000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ

Calculator

Visit

 

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր տեղեկատվական ամփոփագիր

 

 

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Վարկառու 23-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացի
Տրամադրվող գումարի մեծությունը նվազագույնը` 0.5մլն ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 30.0 մլն ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 16%-22%
Փաստացի տոկոսադրույքը 18.2%-79.6%
Վարկի ժամկետը մինչև 120 ամիս
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները Անուիտետ* եղանակով
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները 1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 25 հազ. ՀՀ դրամ (չի գանձվում մինչև 2մլն ՀՀ դրամ վարկերի գծով);
2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին;
3. Վարկի տրամադրում` 0.5%
Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման համար

տուգանք՝միայն 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի նկատմամբ մարվող գումարի.

ա. 3%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդիտավորման պայմանագրի 1-2 տարիների ընթացքում

բ. 1%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդիտավորման պայմանագրի 3-րդ և ավելի տարիների ընթացքում

Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր**
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները Ձեռք բերվող (մինչև 15 տարվա արտադրության)ավտոմեքենա` գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով), այլ գրավ, երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության ժամկետը Մինչև 3 աշխատանքային օր
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի փաստացի մնացորդի դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Èñ³óáõóÇã ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
  • պայմանագրի գործողության ընթացքում յուրաքանչյուր ամսվա 15-ին անվճար քաղվացքի տրամադրում

  • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 20000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 5000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափափոխության  հետ կապված գործարքների դեպքում վճարվում է սակագին 20000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ):

  • այլ ծառայությունների դեպքում՝ համարի փոփոխություն և այլ վճարվում է սակագին 5000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ) գումարի չափով:
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն «Սպառողական վարկերի տրամադրման» կարգի հավելված 2-ի
Վարկի ձևակերպման վայր ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 1Բ

  *Անուիտետ վարկի մարման եղանակի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս հաշվարկվում է հավասար չափի գումար, որը կազմված է վարկի մայր գումարից և տոկոսագումարներից: Սակայն սկզբնական շրջանում այդ նույն չափի գումարի մեջ ավելի մեծ է տոկոսագումարների մեծությունը, փոքր է մարվող մայր գումարը: Ժամանակի ընթացքում այս բաշխումը փոքրանում է, այսինքն` մայր գումարի մեծությունը ամսական մարման մեջ մեծանում է, իսկ տոկոսագումարների մեծությունը փոքրանում է, սակայն ամսական վճարումները մնում են անփոփոխ: 

Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, որի հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից:

** Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, ապահովագրման ծախսերի գնային միջակայք

 

N

Ծառայության անվանումը

Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ)

1.

Շարժական գույքի գնահատում

3.000-10.000

2.

Շարժական գույքի ապահովագրում

Գույքի շուկայական արժեքի 2.5%

3.

Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում

11.000

4.

Շարժական գույքի պետական գրանցում

0 – 5.000

 

Երաշխավորության պայմանագրում երաշխավորը ձեռագրով նշում է. «Ես՝ (անուն, ազգանուն/անվանում )  երաշխավորում եմ (անուն, ազգանուն/անվանում)   ----- --- գումարի պարտավորությունը և գիտակցում եմ, որ նրա կողմից իր պարտավորությունը չկատարելու դեպքում ես եմ դրանք կատարելու, վատանալու է իմ վարկային պատմությունը և հնարավոր է զրկվեմ իմ սեփական գույքից»:  

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

Մեզ հետ համագործակցող անշարժ գույքի գնահատման և ապահովագրական գործակալությունների տվյալները՝

 

Գնահատող կազմակերպություններ

 

Ապահովագրական կազմակերպություններ.

 

 

 

 

 abcfinance

 

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ անհատ ձեռներեցի համար

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ֆիզիկական անձի համար

xlsՎարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

մինչև 30.08.2019թ գործող պայմանները

 

 

Ֆինանսական կազմակերպությունը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից

Վերջին թարմացումը՝ Երկուշաբթի, 23 Սեպտեմբերի 2019 17:35
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image