ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր  

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր տեղեկատվական ամփոփագիր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

15.10.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 474.50 478.50
 EUR 520.00 529.00
 RUR 7.20 7.50

Calculator

Visit

 

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր

 

                                  

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը նվազագույնը` 0.5մլն ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 20.0 մլն ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 16%-24%
Փաստացի տոկոսադրույքը 20.44%-78.2%
Վարկի ժամկետը 1. Արտասահմանյան` մինչև 10 տարվա արտադրության ավտոմեքենաների համար մինչև 60 ամիս
2. Ռուսաստանի Դաշնության` մինչև 5 տարվա արտադրության ավտոմեքենաների համար մինչև 36 ամիս
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները Անուիտետ* եղանակով
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները 1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 25 հազ. ՀՀ դրամ (չի գանձվում մինչև 2մլն ՀՀ դրամ վարկերի գծով);
2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին;
3. Վարկի տրամադրում` 0.5%
Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման համար

տուգանք՝միայն 10 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի նկատմամբ մարվող գումարի.

ա. 3%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդիտավորման պայմանագրի 1-2 տարիների ընթացքում

բ. 1%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդիտավորման պայմանագրի 3-րդ և ավելի տարիների ընթացքում

Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր**
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները Ձեռք բերվող ավտոմեքենա (ապահովվածության` շուկայական արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով), այլ գրավ, երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության ժամկետը Մինչև 3 աշխատանքային օր
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի փաստացի մնացորդի դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույէի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Èñ³óáõóÇã ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 20000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 5000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափափոխության, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով վարկային կազմակերպության կողմից տրվող տեղեկանքի / համաձայնության/ համար, ինչպես նաև գրավի առարկայի հետ կապված այլ գործարքների դեպքում վճարվում է սակագին 20000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ):
 • այլ ծառայությունների դեպքում՝ համարի փոփոխություն և այլ վճարվում է սակագին 5000 ՀՀ դրամ (այդ թվում ԱԱՀ) գումարի չափով:
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն «Սպառողական վարկերի տրամադրման» կարգի հավելված 2-ի

  *Անուիտետ վարկի մարման եղանակի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս հաշվարկվում է հավասար չափի գումար, որը կազմված է վարկի մայր գումարից և տոկոսագումարներից: Սակայն սկզբնական շրջանում այդ նույն չափի գումարի մեջ ավելի մեծ է տոկոսագումարների մեծությունը, փոքր է մարվող մայր գումարը: Ժամանակի ընթացքում այս բաշխումը փոքրանում է, այսինքն` մայր գումարի մեծությունը ամսական մարման մեջ մեծանում է, իսկ տոկոսագումարների մեծությունը փոքրանում է, սակայն ամսական վճարումները մնում են անփոփոխ:

 

** Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, ապահովագրման ծախսերի գնային միջակայք

 

N

Ծառայության անվանումը

Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ)

1.

Շարժական գույքի գնահատում

3.000-10.000

2.

Շարժական գույքի ապահովագրում

Գույքի շուկայական արժեքի 2.5%

3.

Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում

11.000

4.

Շարժական գույքի պետական գրանցում

0 – 5.000

 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի բռնագանձում տարածել գրավի առարկայի վրա և իրացնել այն: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին
 • Մեքենայի ապահովագրումը պարտադիր պայման է: Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից:
 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարումմները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել մեր կայքի «Կարգավորում» բաժնի Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում:
 • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում նրա մասին տեղեկատվությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կուղարկվի  Վարկային ռեգիստր և Վարկային բյուրո (ԱՔՌԱ), որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա և հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս:  
 • Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն
  • առնվազն բանավոր պարզաբանում է հաճախորդին վարկի Ընդհանրական թերթիկում ներառված ծառայության բնույթն ու էական պայմանները
  • տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպության գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի

 

 

Մեզ հետ համագործակցող անշարժ գույքի գնահատման և ապահովագրական գործակալությունների տվյալները՝

 

Գնահատող կազմակերպություններ

 

Ապահովագրական կազմակերպություններ.

 

 

 

 

 abcfinance

Ընդհանրական թերթիկ

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ անհատ ձեռներեցի համար

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ֆիզիկական անձի համար

xlsՎարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Վերջին թարմացումը՝ Երկուշաբթի, 02 Սեպտեմբերի 2019 11:55
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image